And Now A Special Guest Entry From My Son

bhvbfvhfvhnhghvfbfhbgvhgvbghbvhbvghbfhfhbvhvbgghfbhfhfvhvbfhbvbffhvhgbhvhvfbhfvbhdbhccbvbfhvghbghchzbgbvhghgfbhxbfxbfvhdzbbghghgbvhvbhgbhgb   gbhvbgvhvbhvbvhvbvghvgbvhbvhzbhzbhfvgbhgfbhshshbghgbhbvhgbgvhbghgbgbhghbghvbhvgbhgbhdbxbhzhgbhghvbvhbhxxfghhvbxhbfhxgbjbhnjhjbbjnvnvbbhn  vvghgbvhgbhfbhgvbghhvbvvbhvgbgvhbvfghbghgbffbhfgbhfgbhgvbhvbhvgbghbhgbhgbvbhhvbghghbghhgbvhvhggbhgbvvhgvbhgbhdshhdbhgfhxbgbvhgvghgvghgvhvb hvgbhgvbhvbvghbvhbvghbgvbgvhgbhcbhdbhshgbhgvbhvxbhvxhbxxbhgvbhbvghgvbhgbvbvhbvbvhbvghgvhdbhxhbhfbghbvhvbghvgbhxbhfbhvbfhbgbghvbghvgbgxh  jvgjgbchvfbvghvbvhbvhbgvhgvbvhbvhbghvbdghgvbhghshghgbhvhgvbhgvbgvhbgvhbcbxhhgfbghxvbgbgvhghxhxhxxbhfhvhgghzhzhdhvhghgbhvgbhxhzhzhhvghgb      vbvhvgbvhvghfxdhbgfhbgvhvgbghbgvhbgvhgvbhgbxbhxbgvhbghbxhbhgbhgbgvhvgbhgxhfbghvghvbhbghbdhghgbgvhvhghgbghbdhgbhgbghgbgvbgbghgbhgbgbgvgbgh vhbvghgbvgvbvhbgvhbgvhvgbhgvbhvgdbhxbhgvbhgvbhvghvbvhgbhfbhgbhgvbvhbhvgbhgvbghxbhgbhxhghxbhgbhgbhbvgbhbxbhvxbghgvbvhgbgxghgbvhgxbghgvhggh

******

(He was so proud of himself that he was typing his own Candles & Curses entry, I couldn’t not post this, but like a lot of new writers, he decided to go for speed over clarity or formatting.)

Tags: ,


%d bloggers like this: